§ 1. GENERELT Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leverings-betingelser.

§ 2. TILBUD Tilbud er kun bindende for sælger i 14 dage. Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.

§ 3. BETALING Betaling skal ske senest 8 dage efter leveringen af varer eller 8 dage efter serviceeftersynets udførelse. Priser er i Danske kr. uden moms. Betaling skal finde sted via bankoverførsel til Thomsens Brandtekniks konto. Betales købesummen ikke rettidigt tilskrives der renter på 0,7 % pr. Påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. samt et rykkergebyr på 100 kr. Der opkræves ligeledes Kompensati-onsgebyr, jvf. rentelovens § 9a, stk. 3 som udgør kr. 310,- Betaling af renter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordrin-ger, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger. Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

§ 3.1 PRISREGULERING Regulering af priser sker pr. 1/1 hvert år. Reguleringen sker på baggrund af nettoprisindeks fra Danmarks Statistik.

§ 3.2 FAKTURERING Faktura sendes til kunde på E-mail. Offentlige kunder faktureres via EAN nr. Med e-faktura.

§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af på-løbne renter og omkostninger.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til sær-skilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Levering til køber sker for købers regning og risiko. En overskridelse af leveringstiden på max. 30 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betrag-tes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsa-gen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger og inddi-rekte tab på grund af forsinket levering. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder.

§ 6. EMBALLAGE Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

§ 7. MANGLER Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller om leveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstat-ning. Har køber ikke inden 1måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke se-nere gøre manglen gældende.

§ 8. MISLIGHOLDELSE Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

§ 9. FORSIKRING Sælger er I hele kontraktens levetid forpligtet til at opretholde sædvanlige erhvervsansvar forsikring. Sælger skal på købers anmodning godtgøre forsikrings eksistens og omfang.

§ 10. TAVSHEDSPLIGT Sælger, dennes personale og eventuelle Underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens eller andres forhold, som de får kendskab til I for-bindelse med opfyldelse af denne kontrakt.

§ 10.1 REFERENCER Sælger må bruge køber som almindelig reference. Sælger må ikke uden købers forudgående, skriftlig tilla-delse udsende offentlige meddeler om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold, ligesom sælger ikke må anvende kunden I reklamemæssig sammenhæng uden kundens forudgående skriftligt sam-tykke.

§ 11. ANSVARSBEGRÆNSNING Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger, ikke er herre over. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 12. LOVVALG OG VÆRNETING Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Odense Byret.