Konsulentbistand

Vil du være sikker på at alt er som det skal være?

Thomsens Brandteknik yder faglig bistand i.fh.t gældende regler og krav inden for brandsikkerhed.

Bistanden omhandler:

Lovpligtigt serviceeftersyn

Uddrag af brandteknisk vejledning.

  • Det er virksomhedsejerens (for skibe: rederens) ansvar, at slukningsmateriellet er lovligt, funktionsdygtigt, let tilgængeligt og synligt markeret.
  • Håndildslukkere skal tilses mindst en gang årligt.

    Årlig lovpligtig serviceeftersyn af brandmateriel
    Vi har valgt at blive certificeret vedr. eftersyn af ildslukkere. Det betyder at vi er certificeret i henhold til DS 2320:2020.

Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller, forsamlingslokaler og butikker mm. (uddrag)

  • 2. Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne jf. bilag 1, straffes i henhold til §7 stk. 1, i forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller. forsamlingslokaler og butikker mm. med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
  • 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed og hvis der ved overtrædelsen er
  • Voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljø eller fremkaldt fare herfor, eller
  • opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.
Tilsyn af brandmateriel

Bliv ringet op